Școli doctorale mai bune

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară I "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.5 "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării"
Contract POSDRU/21/1.5/G/40712

Obiectiv general
Imbunătățirea managementului programelor doctorale din medicină și științele vieții prin formarea postuniversitară în scopul dezvoltării deprinderilor și competențelor necesare pentru o carieră și activitate de cercetare substanțială, inovativă și originală, precum și prin dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat.

Obiective specifice

  1. Dezvoltarea unui nou acord-cadru de instruire a doctoranzilor în scopul promovării unei "culturi a calității în cercetarea doctorală" care să cuprindă: instituirea unui statut contractual clar, cu responsabilități concrete și precise, între conducatorul de doctorat și doctorand; monitorizarea și controlul calității activității doctoranzilor
  2. Restructurarea conținutului curriculei anului de pregătire universitară avansată din cadrul Școlii Doctorale și a modalităților practice de formare a doctoranzilor
  3. Dezvoltarea unei noi structuri administrative, cu rol de informare-orientare-consiliere în vederea identificării resurselor disponibile pentru doctoranzi și a modului lor de accesare, precum și relațiile lor cu piața muncii
  4. Promovarea și creșterea calității tutoriatului cercetatorilor în devenire prin formarea formatorilor pentru cercetare (conducatorilor de doctorat actuali și, mai ales, a viitorilor conducători de doctorat), creșterea calității resursei umane implicate în administrarea cercetării prin doctorat (de la nivel de coordonare până la nivel de secretariat), respectiv internaționalizarea și promovarea „mobilității studiilor de doctorat"
  5. Dezvoltarea cooperărilor transnaționale prin continuarea-dezvoltarea rețelelor actuale și a afilierilor instituționale existente (Orpheus - Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), respectiv participarea efectivă la activitățile noului Consiliu pentru Educație Doctorală (CED) al EUA . Calitatea de membru CED și Orpheus va permite, pe termen lung, participarea la manifestările organizate de EUA pe teme de educație pentru cercetare și va asigura accesul la ultimile orientari în domeniu. Totodată, se va oferi posibilitatea de a participa direct la redactarea și implementarea politicilor și strategiilor integrate în domeniul programelor de educație doctorală și pentru cercetare
  6. Creșterea vizibilității consorțiului prin promovarea proiectului și a programului

Rezultate așteptate

Parteneri

Grup țintă

Plus valoare pentru grupul țintă
Conducători de doctorat:

Personalul Școlii Doctorale: