UMF

Actele necesare pentru inscriere la examenul de admitere la doctorat

1. Fișe de înscriere tip, care se completează la înscriere.

 

2. Copia actului de identitate

 

3. Copii legalizate sau copii simple (copiile simple sunt însoţite obligatoriu de documentele în original), după:

-         certificat de naștere

-         diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia

-         diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă)  

-         foaia matricolă/supliment la diploma

-         diploma de masterat (dacă este cazul)

-         supliment la diploma de master (dacă este cazul)

*Conform  Ordinului Ministrului Nr. 657/2014, persoanele care şi-au schimbat numele în raport cu numele iniţial din certificatul de naştere, în cazul în care doresc completarea numelui, trebuie să depună:

  • Cerere (al cărui formular se poate descărca de pe site-ul www.umfcluj.ro - Doctorat – Acte susţinere teză doctorat)
  • Copia legalizată sau copie simplă (caz în care trebuie prezentat şi originalul) a certificatului de căsătorie;
  • Declarația autentificată la notariat că nu vor mai solicita un alt act de studii în cazul modificării ulterioare a numelui, conform art.14, alin.(3) al Ordinului nr. 657 din 24.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior: “Numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatalui (mamei, in cazul in care tatal este necunoscut) si prenumele titularului, care se inscriu in registrul matricol si in actele de studii, sunt cele din certificatul de nastere. In cazul in care, la inmatriculare sau in perioada studiilor, un/o student/studenta depune cerere pentru modificarea sau completarea numelui, insotita de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezulta numele nou - in raport cu numele initial din certificatul de nastere, pe baza aprobarii cererii in cauza de catre conducerea institutiei, se procedeaza la modificarea sau completarea solicitata in registrul matricol si, ulterior, in actele de studii. Cererea in cauza trebuie sa cuprinda, printre altele, declaratia studentului/studentei, autentificata la notariat, ca nu va mai solicita un alt act de studii, in cazul modificarii ulterioare a numelui”.

 

4. Curriculum vitae (Model Europass):

- date personale biografice

- activitatea profesională

- activitatea ştiinţifică cu precizarea domeniilor de interes

 

5. Lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice elaborate:

a) lucrări publicate, distinct:

- In extenso (reviste ştiinţifice)

- In rezumat (congrese, conferinţe, simpozioane)

b) monografii (cursuri şi caiete de lucrari practice): - autor unic; - coautor;

 

6. Adeverinţa de medic rezident (unde este cazul)

 

7. Adeverinţa de angajat al UMF "Iuliu Haţieganu" (unde este cazul)

 

8. Copia certificatului de competenţă lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca) sau copia certificatului de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.)

 

9. Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru procesarea dosarului

 

10. Dosar din carton cu şină (nu dosare din carton incopciat).