UMF

Regulament de admitere la studii doctorale

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”

Cluj – Napoca

 

CADRUL LEGISLATIV

- Legea 1/2011 actualizată (Legea Educației Naționale),
- H.G. nr. 681/2011 actualizată (Codul Studiilor Universitare de Doctorat),
- Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat (Carta universităţii COD 21-0-18-ROD),
- Adresa MEC 25/DGIU/25.01.2021,
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, actualizat
- Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
- O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, transpusă prin Ordinul MENCS nr. 4664/02.08.2016 astfel documentele solicitate în copie legalizată se vor putea depune doar în copie, certificarea se va face la depunerea dosarului de către persoana îndreptațită să preia dosarele
- Ordinul ministrului educaţiei nr. 3102/08.02.2022

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (1) Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul vieții (EQF/CEC) și din Cadrul Național al Calificărilor. Prezenta metodologie stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat, oferind programe de studii în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către ministerul de resort.
(3) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de doctorat, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidaţilor. Organizarea concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de doctorat din cadrul IOSUD - UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca se poate desfăşura şi online.
(4) Conducerea UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca îşi asumă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA ADMITERII

Art.2. (1) Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.
(2) Admiterea la studiile universitare de doctorat se susţine în limba română.

Art.3. (1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă, atât pe locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale, cât şi pe locuri în regim cu taxă sau alte surse legal constituite, în limba română.
(2) Concursul pentru admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în condiţii identice pentru toate domeniile de doctorat, înainte de începerea anului universitar, într-o singură sesiune, dar nu mai târziu de 30 septembrie.
(3) Informațiile referitoare la concursul de admitere (regulament, documente necesare, modalitatea de admitere, taxe etc) se fac publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin publicarea pe pagina web proprie a UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, secţiunea Doctorat.

Art.4. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în ciclul universitar de doctorat, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de şcolarizare.

Art.5. (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de doctorat optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la secretariatul Şcolii Doctorale - UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta.

Art.6. Cetăţenii menţionaţi la art. 4 declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul ministerului de resort. Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. În consecință, titularii unei diplome de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.

Art.7. Candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă/disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar curent, prezintă la înscriere diploma de licenţă/master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

CAPITOLUL 3

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Art.8. Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează pe domenii de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale a UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Art.9. Numărul de locuri în regim de finanţare de la bugetul de stat pe fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat sunt stabilite prin ordin al ministrului, iar numărul de locuri în regim cu taxă este aprobat prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Şcolii Doctorale.

Art.10. (1) În perioada de înscriere aprobată şi anunţată prin afişare pe site-ul universităţii și la sediul instituției, candidaţii vor depune la secretariatul Şcolii Doctorale următoarele documente:
• Fișa de înscriere (formular tip);
• Cerere de înscriere (formular tip);
• Acord privind prelucrarea, procesarea și stocarea datelor cu caracter personal
• Curriculum vitae (model Europass):
     - date personale biografice
     - activitatea profesională
     - activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes
• Lista cu titlurile lucrărilor științifice elaborate (unde este cazul):
     - lucrări publicate, distinct:
           - In extenso (reviste științifice)
           - In rezumat (congrese, conferințe, simpozioane)
- monografii (cursuri și caiete de lucrări practice): - autor unic; - coautor;
• Copii simple însoţite obligatoriu de documentele în original, după:
- diploma de master (dacă este cazul)
- supliment la diploma de master (dacă este cazul)
- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă)
- foaia matricolă/supliment la diplomă
- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia
- certificat de naștere
• Copia actului de identitate
• Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca) sau certificat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.)
• Adeverință de medic rezident (unde este cazul)
• Adeverința de angajat al UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca (unde este cazul)
• Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru procesarea dosarului
• Dosar din carton cu șină.
(2) Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă ministerul de resort;
(3) Pentru constituirea dosarului de concurs, în cazul în care situația epidemiologică nu va permite înscrierea în mod fizic, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau urgență, se va proceda la înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale, pe o platformă care va fi disponibilă în perioada de înscriere aprobată.

Art.11. (1) Înscrierea la concursul de admitere pentru studiile universitare de doctorat se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament de admitere.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Art.12. (1) La concursul de admitere se pot înscrie la doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).

Art.13. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS).

Art.14. Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.

Art.15. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul ministerului de resort.

Art.16. Procedura de înscriere a cetățenilor străini care nu sunt din Uniunea Europeană (UE), din Spațiul Economic European (SEE) și nici din Confederația Elvețiană (CH) în vederea participării la concursul de admitere organizat pentru studiile universitare de doctorat se realizează conform metodologiei aprobată în acest sens de către ministerul de resort, pentru anul universitar de referinţă.

Art.17. Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere la studiile universitare de doctorat, candidatul îşi alege un conducător de doctorat dintre conducătorii de doctorat ai Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca care oferă locuri de student-doctorand pentru concursul de admitere şi concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reuşitei, acel conducător de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Art.18. (1) Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză, franceză sau germană. Testul de limbă este eliminatoriu. Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Catedra de limbi moderne a Universităţii de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj–Napoca, pentru care trebuie achitată taxa de examen, conform taxelor aprobate, la Casieria Universității str. Pasteur, nr. 4. Examenul evaluează nivelul cunoștințelor de limbă străină la momentul respectiv, are o tematică medicală generală și testează toate cele patru competențe: citit, scris, ascultat, vorbit. Dacă un candidat a obţinut un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională (ex: Cambridge, Toefl, Dalf etc.), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.
(2) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română candidații internaționali (cetățenii Uniunii Europene și din state terțe, ș.a.m.d) au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz. Astfel, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ superior din România sau din străinătate, cu predare în limba română, certificarea competențelor la limba română se va face pe baza unui test de limbă română organizat în perioada înscrierilor de către Departamentul de Limbi Moderne. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
(3) Candidații internaționali care nu pot face dovada cunoașterii limbii române pot să se înscrie la concursul de admitere pentru anul pregătitor de limba română, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.19. (1) Concursul de admitere la studiile de doctorat se stabilește conform regulamentului propriu.
(2)Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă în susținerea unei probe care este reprezentată de prezentarea proiectului de cercetare. Având în vedere faptul că susţinerea proiectului este o probă orală, nu se admit contestaţii.
(3) Susținerea proiectului de cercetare se realizează în fața unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte și doi membri care au cel puțin gradul de conferențiar universitar. Comisiile de admitere sunt propuse de conducătorii științifici și se aprobă de directorul CSUD.
(4) Clasificarea candidaților se realizează prin evaluarea urmatoarelor elemente cuantificabile care vor genera media finală de admitere:
• Media anilor de studiu are o pondere de 75%
• Nota obținută în urma susținerii proiectului de cercetare are o pondere de 25%
(5) Pentru domeniul Medicină: media anilor de studiu, forma bugetată: minim 8,50 iar la forma cu taxă: minim 8,00. Pentru domeniile Medicină dentară și Farmacie, formele buget și taxă, media anilor de studiu: minim 8,00.
(6)Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Art.20. (1) Se interzice, sub sancțiunea legii, ca prin criteriile de evaluare a candidaților și cele de selecție a candidaților să se promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă între candidații la studiile universitare de doctorat.
(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleași condiții cu cele prevăzute de actele normative pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele (taxa pentru procesarea dosarului de admitere, taxa de studiu, taxa de susținere a tezei de doctorat). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului de resort înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.
(3) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, toți cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul de resort.

Art.21. Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea examenului de admitere, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.22. Candidatul achită taxa pentru concursul de admitere la doctorat (procesare dosar), conform taxelor aprobate. Chitanța/dovada plății se va atașa dosarului de înscriere ce se depune la IOSUD UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (Şcoala Doctorală).

CAPITOLUL 4

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

Art.23. (1) Validarea rezultatelor concursului de admitere la studiile universitare de doctorat se face de către conducerea Școlii Doctorale.
(2) Luând în considerare faptul că susţinerea proiectului de cercetare este o probă orală, nu se admit contestaţii.
(3) Rezultatele concursului de admitere se afişează pe site-ul UMF “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, secţiunea Doctorat și la sediul universității. Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
         a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
         b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
         c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

CAPITOLUL 5

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

Art.24. (1) Candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la Școala Doctorală, în vederea înmatriculării, a diplomei de licență (master) în original, iar candidații care au promovat examenul de licență (disertație) în anul înscrierii la doctorat, vor depune adeverința de absolvire, în original. Această adeverință va fi înlocuită cel târziu până la data încetării termenului de valabilitate a ei cu diploma corespunzătoare, în original. Diploma sau adeverinţa în original se vor depune în prima săptămână a anului universitar.
(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/ disertaţie/atestatului de recunoaştere a diplomei sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin regulamentul propriu de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
(3) Candidații admiși pe locuri cu taxă, vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la Școala Doctorală, în prima săptămână a anului universitar, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă.
(4) În vederea înmatriculării la studiile universitare de doctorat, toţi candidații, indiferent de forma la care au fost admişi, vor completa contractul de studii în 3 exemplare și îl vor depune la Școala Doctorală semnat olograf de dânșii și de conducătorul de doctorat în prima săptămână a anului universitar. În contract va fi menționată și componența comisiei de îndrumare, care se va stabili de comun acord cu conducătorul de doctorat. Astfel, pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia.
(5) Contractul de studii universitare, completat și semnat de studentul înmatriculat, se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului până la începutul anului universitar.
(6) Candidații care nu confirmă ocuparea locurilor pierd dreptul de înmatriculare, iar locurile bugetate rămase neocupate vor fi ocupate de către candidații care au confirmat ocuparea locurilor cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor notelor obținute la proba de concurs, în a 2-a săptămână a anului universitar.
(7) După înmatriculare, se generează şi se afişează pe site-ul universităţii, secţiunea Doctorat, listele finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.
(8) După înmatriculare, studenţii-doctoranzi vor întocmi, împreună cu conducătorul, planul studiilor universitare de doctorat în 3 exemplare semnate olograf, utilizând oferta de Cursuri a școlii doctorale, care va fi publicată pe site-ul www.umfcluj.ro, secţiunea Doctorat. Planul studiilor universitare de doctorat se depune la Scoala Doctorală în maxim 60 de zile de la înmatricularea ca student–doctorand și se aprobă de către directorul Consiliului Școlii Doctorale.

Art.25. Conducătorii de doctorat răspund pentru buna desfășurare a concursului de admitere, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.

Art.26. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior și semnarea contractului de școlarizare. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

CAPITOLUL 6

DISPOZIŢII FINALE

Art.27. Informațiile generale despre admitere se publică pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj–Napoca, la secțiunea Admitere doctorat, respectiv la adresa http://www.umfcluj.ro/admdoct2-ro .

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 08.03.2022 şi în şedinţa Senatului din data de 24.03.2022.

Articolul 19, alineatul (5), a fost modificat în ședința Senatului din data de 22.07.2022.