Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În temeiul prevederilor articolului 13 din Regulamentul UE nr. 679/ 2016

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Victor Babeş, nr. 8, CUI 4288047, e-mail: , reprezentată legal prin Rector, Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu, confirmat  in baza Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 5621/20.12.2019, prin intermediul compartimentelor administrative vă prelucrează  datele cu caracter personal prin mijloace informatice și pe suport de hârtie cu scopul de a realiza misiunea universității ca instituţie  de  învăţământ  superior  medico-farmaceutic  şi  de  cercetare.

Definiția datelor cu caracter personal se regăsește în art. 4 pct. 1 din Regulamentul nr. 679/2016 și înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un anumit element de identificare, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line sau la unul sau mai multe elemente specifice propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În art. 4 pct. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 se folosește noțiunea de „sistem de evidență a datelor”, adică „orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice”. Corelând definiția noțiunii de „sistem de evidență a datelor” cu definirea noțiunii de „prelucrare” (art. 6 pct. 2 din Regulamentul nr. 679/2016), rezultă că suportul unui sistem de evidență a datelor poate fi electronic sau analogic, întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face nu numai prin mijloace automatizate, ci și prin mijloace neautomatizate.

Exemple de date cu caracter personal:

 • nume și prenume;
 • adresă de domiciliu;
 • adresă de e-mail, cum ar fi prenume. nume@ societate. com;
 • număr de act de identitate;
 • date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil);
 • adresă de protocol de internet (IP);
 • identificator de modul cookie;
 • identificatorul de publicitate al telefonului dvs.;
 • date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.
Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea lor si la exercitarea drepturilor în temeiul art. 38 alin 4 din Regulamentul UE nr. 679 /  2016.

Persoana responsabilă cu protecția datelor este Ovidiu Andreieș. Aceasta poate fi contactată la adresa de e-mail:

Datele pe care le prelucrăm noi sunt, în principal, datele de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm în mod direct de la posesori.
Prelucrarea datelor personale se întemeiază, întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimțământul dumneavoastră, cu condiția manifestării de voință în acest sens.

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza drepturile legitime, conform contractului de muncă sau pentru a vă oferi asistență cu privire la contract, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, în scop statistic, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor pe care le oferim, pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor, etc.

Datele dumneavoastră sunt necesare pentru realizarea obiectivului nostru principal de activitate, respectiv de cercetare şi educaţie, în vederea iniţierii şi derulării raporturilor juridice între dumneavoastră si universitate, precum și transmiterea de rapoarte/situații/cetralizări către ministerele corespunzătoare.

Perioada de stocare şi prelucrare a datelor cu caracter personal este determinată de prevederile legale în vigoare. La sfârşitul perioadei de stocare şi prelucrare a datelor cu caracter personal, conform raporturilor juridice sau scopurilor precizate în declarațiile de consimțământ completate de persoanele vizate, datele cu caracter personal vor fi şterse din procesele curente şi vor fi arhivate conform legislaţiei naţionale.

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces cu titlul gratuit la datele personale prelucrate de universitate;
 • dreptul la rectificare şi dreptul la ştergerea datelor – fără a contraveni obligaţiilor legale ale universităţii;
 • dreptul de restricţionare a prelucrării datelor – fără a contraveni obligaţiilor legale ale universităţii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a retrage oricând consimţământul în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ;

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți depune o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universităţii, situat pe strada Victor Babeş nr. 8.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.