Masterat - Etică și Metodologia Cercetării în Medicină

Programul de master în Etică și Metodologia Cercetării în Medicină este organizat în parteneriat direct cu un program similar al Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, S.U.A.

Anul universitar 2022-2023 este ultimul în care câte 5 masteranzi din fiecare an de studiu vor putea beneficia de burse pentru acoperirea integrală a taxelor de studii, în cadrul unui proiect câștigat și finanțat prin grant Fogarty al U.S. National Institutes of Health, din S.U.A.

Formarea continuă a cadrelor didactice (prin certificări și programe de formare în bioetică și etica cercetării medicale, urmate în cadrul unor universități din SUA și UE) reprezintă o prioritate în organizarea acestui program de studii.

ADRESABILITATEA PROGRAMULUI DE STUDII:

Programul se adresează absolvenţilor unor programe de 3-6 ani ai Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Medicină Veterinară, Farmacie, Sănătate Publică, Psihologie, Biologie, Chimie/Biochimie, Drept, Filosofie, sau a altor specializări conexe, care doresc să urmeze o carieră în domeniul cercetării medicale sau în cel al evaluării și consilierii etice în practica și cercetarea medicală.

De asemenea, programul se adresează în aceeași măsură și profesioniştilor care activează deja în domeniul cercetării sau al practicii medicale şi care doresc să fructifice această ocazie de perfecționare profesională și adaptare la cerinţele pieţei muncii în domeniul eticii clinice și al metodelor valide și etice de proiectare și derulare a studiilor medicale.

CALIFICAREA OBŢINUTĂ LA ABSOLVIREA STUDIILOR:

Denumirea calificării şi titlul acordat după promovarea examenului de finalizare a studiilor: SPECIALIST ÎN ETICĂ ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN MEDICINĂ, MASTER (SPECIALIST IN ETHICS AND RESEARCH METHODOLOGY IN MEDICINE, MASTER OF SCIENCE)

Programul de studii asigură armonizarea pregătirii profesionale a specialiştilor români cu cea din Uniunea Europeană şi are ca obiectiv formarea de profesionişti care vor putea practica pe piaţa muncii ocupaţiile menționate mai jos, în funcție de studiile de licență absolvite:

 • expert medic (COR 221104), consilier medic (COR 221103) - pentru licențiați în medicină, medicină dentară, medicină veterinară;
 • asistent de cercetare în medicina generală (COR 221110) - pentru licențiați în medicină, stomatologie, farmacie, sănătate publică, psihologie, asistență medicală generală, tehnici de radiologie și imagistică, fiziokinetoterapie, biologie, chimie/biochimie, drept, filosofie, sau alte specializări conexe.

CORELAŢIA CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII:

Numărul în continuă creștere al proiectelor de cercetare derulate în diferite instituții de cercetare medicală necesită atât o formare aprofundată din punct de vedere științific și etic a membrilor echipelor de cercetare, cât și o calificare la standarde internaționale a unui număr din ce în ce mai mare de specialiști necesari pentru participarea în comitete de etica cercetării, structuri obligatorii în funcționarea instituțiilor de cercetare medicală din Uniunea Europeană, SUA, și în general, la nivel internațional.

De asemenea, cerințele societății actuale și dezideratul Uniunii Europene de ameliorare continuă a calității serviciilor medicale necesită calificarea în următorii ani a unui număr suficient de specialiști care să poată participa cu succes în comitetele de etică clinică organizate la nivelul fiecărui spital.

DURATA STUDIILOR:

4 semestre, 120 credite ECTS.

ETAPELE ADMITERII ÎN PROGRAMUL DE STUDII:

Trimiterea unei scurte scrisori de intenție / motivație privind urmarea acestui program de studii până cel mai târziu în data de 10 septembrie 2022 pe adresa  

Înscrierea pentru admitere este obligatorie și va avea loc conform metodologiei publicate pe site-ul Universității : http://www.umfcluj.ro/educatie-ro/admitere-ro/masterat-ro 

Examenul de admitere va avea loc în data de 28 septembrie 2022, ora 12:00, la sediul Disciplinei de Informatică Medicală și Biostatistică, str. Louis Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Documentele specificate pe site-ul UMF (curriculum vitae, diplome, foi matricole, acord GDPR, certificat de naștere, etc.)
 2. Scrisoare de motivație privind urmarea acestui program de master (1 pagină)
 3. Certificat de competență lingvistică, limba engleză (sau declarație personală privind nivelul de cunoaștere al acestei limbi)
 4. Listă de lucrări publicate / congrese la care a participat cu prezentări orale sau poster (dacă este cazul)

METODOLOGIA DE ADMITERE:

 1. Examen de admitere – proba poate include și întrebări într-o limbă de circulație internațională
 2. Evaluarea dosarului

Media minimă de admitere la studii de masterat este 6,00.

Clasificarea candidaților se va face în ordinea mediilor obținute, iar cele 5 burse de studii vor fi acordate în ordinea acestei clasificări.

PONDEREA PROBELOR, MODUL DE CLASIFICARE A CANDIDAȚILOR:

 • examenul de admitere 60%
 • scrisoarea de motivație 40%
 • mediile obținute în timpul facultății, cunoașterea limbii engleze, activitatea știinţifică 20%

TEMATICA PENTRU PROBA DE ADMITERE:

 1. Principii etice fundamentale în cercetarea medicală
 2. Metoda științifică
 3. Etapele cercetării
 4. Formularea întrebării de cercetare
 5. Clasificarea studiilor

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE ADMITERE:

Drugan T et al. Metodologia Cercetării Științifice Medicale. Cluj-Napoca: Ed. Medicală Universitară Iuliu Hațieganu; 2017.