Programul de studiu Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală

 

Programul de studiu Balneofiziokinetoterapie și recuperare are ca obiectiv principal formarea de fiziokinetoterapeuți competitivi în domeniul recuperării și reabilitării medicale care să se poată integra cu succes pe piaţa muncii din unitățile sanitare. Titlul profesional obținut în urma absovirii programullui este Licenţiat în fiziokinetoterapie, codul calificării fiind 226401, iar ocupația care poate fi practicată pe piața muncii este Licenţiat în fiziokinetoterapie –COR ISCO 226401.

La realizarea obiectivului programului contribuie în egală măsură curriculum-ul actual, similar cu cele de profil din instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, cadrele didactice de valoare, spațiile de învățământ moderne, atît proprii cât și cele din spitalele clujene, ca și facilitățile deosebite de cercetare.

Scurtă prezentare

 • Programul are durata de 3 ani, este organizat în 6 semestre și acumulează 180 credite transferabile (ECTS).
 • Admiterea și transferul studenților. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de bacalaureat. Criteriul de clasificare este reprezentat de ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă de la admitere. Aceasta se desfășoară sub formă de test grilă. Transferul studenţilor reglementat prin regulamentul de transfer (Notiuni regulament ECTS UMFCN (umfcluj.ro)). Nu se acceptă transfer în primul și în ultimul an de studiu sau pe parcursul anului universitar.
 • Planul de învățământ include atît discipline fundamentale și de specialitate, cât și discipline de domeniu și complementare. Mai mult de 60% din activitate o reprezintă orele de lucrări practice/stagiu. Transferul de cunoaștere este realizat prin metode educaționale actuale: prelegeri, predare/învățare în grupuri mici, predare la patul bolnavului, demonstrații clinice, formare în Centrul de competențe practice și simulare în medicină, exerciții de rol, practică clinică de specialitate. Detalii despre disciplinele studiate se regăsesc în Ghidul ECTS (Facultatea de Medicina Cluj (umfcluj.ro);
 • Prin programul ERASMUS+, studenții au posibilitatea de a efectua mobilități de studiu, cu durata de 3-12 luni, în străinătate, la universități europene
 • Studiile sunt finalizate cu examenul de licență, care constă în 3 probe: examen teoretic și practic, la care se adaugă susținerea lucrării de licență.

Competențele profesionale dobândite la absolvire, compatibile cu cele stabilite de țările membre ale Uniunii Europene și pe care potențialii angajatori le consideră a fi necesare, sunt:

 • evaluarea clinică fizioterapeutică, efectuarea bilanţului articular şi muscular, evaluarea scorurilor funcţionale și de calitate a vieții pentru pacienții cu afecţiuni care generează dizabilitate;
 • conlucrarea în echipe multidisciplinare pentru realizarea unui tratament corect al pacienților cu patologii complexe și comorbidități, evaluarea parametrilor cardiovasculari, metabolici, neurologici şi respiratori necesari pentru întocmirea programului de tratament şi pentru monitorizarea răspunsului la tratament;
 • evaluarea, planificarea și implementarea programelor de reabilitare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli și deficiențe;
 • asigurarea terapiei specifice pacienților cu afecţiuni care generează dizabilitate internați sau din ambulatoriu: fizioterapie, kinetoterapie, masaj, educaţie pentru kinetoprofilaxie şi cură balneară;
 • cunoaşterea şi utilizarea adecvată a dispozitivelor de ortezare și protezare pentru corectarea deficiențelor și maximizarea gradului de independență a pacienților;
 • abilităţi de utilizare, monitorizare a dispozitivelor și a aparatelor utilizate pentru evaluarea şi tratarea pacienților;
 • capacitate de selectare a parametrilor optimi de tratament balneofiziokinetoterapeutic;
 • cunoaşterea şi utilizarea optimă a factorilor naturali de cură balneară;
 • monitorizarea eficienței tratamentului recuperator și aprecierea necesității modificării acestuia în colaborare cu medicul curant;
 • educarea pacienților în vederea aplicării măsurilor de profilaxie pentru afecțiunile care generează dizabilitate;
 • conlucrarea în echipe multidisciplinare pentru o integrare optimă familială și socioprofesională a pacienților;
 • participarea la activitățile de cercetare și documentare pentru redactarea de ghiduri/protocoale.

Perspectivele de dezvoltare în domeniul cunoașterii. Pentru programul de studiu Balneofiziokinetoterapie şi recuperare există o ofertă distinctă de studii masterale în cadrul universității noastre: masteratul Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologice (Facultatea de Medicina Cluj (umfcluj.ro)

Facilități pentru studenți

În universitatea noastră, studenții sunt tratați în mod egal indiferent de sex, etnie, religie, orientare sexuală și statutul socio-economic, conform prevederilor Cartei universitare și Legii educației.

Cursuri opționale și facultative. Universitatea noastră pune accent pe dezvoltarea individuală a studenților care sunt încurajați să-și stabilească propriul traseu profesional și să participe la cursuri diferite de cele din curriculumul obligatoriu. Lista cursurilor opționale și facultative și modul în care studenții își pot alege subiectele opționale pot fi găsite pe site-ul facultății și în ghidurile ECTS (Facultatea de Medicina Cluj (umfcluj.ro)).

Mobilități internaționale
Pentru studenții programului de studiu Balneofiziokinetoterapie și recuperare sunt disponibile mobilități internaționale la Haute Ecolle Bruxelles-Brabant (Belgia), Institut Catholique de Lille (Franța) și Cooperativa de Ensino Superior Poitecnico e Universitario Porto (Portugalia) ( http://www.umfcluj.ro/universitate-ro/administratie-ro/relatii-internationale/erasmus )

Cercetare. Temele de cercetare cuprinse în planul anual vizează includerea în aria științifică de cercetare și a temelor de interes aferente programului de studiu Balneofiziokinetoterapie şi recuperare. Pentru stimularea studenților cu performanțe științifice universitatea acordă anual, prin competiție, 30 - 50 de granturi în valoare de 2000 de euro.

Centrul de consiliere psihologic oferă suport și consiliere psiholgică studenților cu probleme de adaptare. Problemele în învăţare şi dificultăţile întâmpinate pe parcursul traseului academic pot fi adresate Centrului de Consiliere Psihologică şi Orientare pentru Carieră (Centrul de consiliere psihologică și orientare pentru carieră (umfcluj.ro)) .

Ghidul bobocului conține informații utile, atât generale (locația spațiilor academice, organizațiile studențești) cât și legate de activitățile academice. Informațiile menționate pot fi regăsite şi în aplicaţia Infoutil pentru telefoanele inteligente.

Programe de stimulare și recuperare. Pentrustu denţii cu performanţe înalte în învăţare există programe de burse şi premii, aplicate sistematic, semestrial, respectiv anual (REGULAMENT_PRIVIND_ACORDAREA_BURSELOR_STUDENȚEȘTI_ȘI_METODOLOGIA_ACORDĂRII.pdf (umfcluj.ro)).Cadrele didactice au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi un program de recuperare la disciplinele predate.