Masterat - Științe farmaceutice aplicate

Director de program: conf.dr. Cristina Adela Iuga, 
Durata: 1 an, 60 credite ECTS
Forma de organizare: cu frecvenţă
Descriere:
Aspectele de cunoaştere înalt specializată nu pot fi abordate aprofundat şi complet în decursul studiilor universitare, ceea ce justifică derularea unui astfel de program pentru o pregătire completă şi superioară a unor specialişti, care lucrează fie în unităţi de cercetare şi sinteză a medicamentelor, fie în departamentele de cercetare-dezvoltare sau studii farmacocinetice din industria farmaceutică, laboratoarele de toxicologie şi medicină legală, laboratoarele clinice, laboratoarele de siguranţă alimentară, laboratoarele pentru controlul calităţii mediului spre a fi capabili să ia cea mai documentată decizie atunci când se pune problema caracterizării analitice a unei matrici complexe.
Masteratul de Ştiinte Farmaceutice Aplicate (SFA) îşi propune ca misiune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formare pluridisciplinară, care să fie capabili să contribuie la asigurarea calităţii medicamentelor, suplimentelor alimentare şi alimentelor, prin familiarizarea masteranzilor cu metode moderne de analiză aplicabile unei game variate de matrici (substanţe active, forme farmaceutice, suplimente alimentare, medii biologice, produse vegetale, alimente).
Este un program de profesionalizare şi de de cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă. Planul de învățământ este structurat pe două semestre, cu câte 15ore activitate didactică/săptămână. In primul semestru se studiază materii de specialitate care vizează: formularea si preparea industrială a medicamentelor moderne, asigurarea calităţii medicamentelor, analiza toxicologică a substanţelor medicamentoase din matrici diverse, dezvoltarea şi validarea metodelor analitice, evaluarea statistică a datelor experimentale şi aspecte de legislaţia medicamentului. În al doilea semestru sunt abordate: analiza principiilor active din produse vegetale, analiza reziduurilor şi contaminanţilor din produse alimentare şi alţi factori de mediu, dar şi aspecte privind metodologia cercetării ştiinţifice.
Număr locuri disponibile: 20
Adresabilitate. Programul de masterat se adresează absolvenţilor studiilor de licenţă cu minimum 180 ECTS.
Limba de predare: limba română
Desfă
șurarea admiterii
Concursul de admitere este organizat anual de c
ătre Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie, la data anunţată pe pagina web a Universităţii, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de masterat. Examenul de admitere la Masteratul Ştiinţe Farmaceutice Apliicate cuprinde o probă scrisă. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu 30 întrebări cu răspunsuri multiple din tematica anunţată, cu durata de 60 minute. Admiterea se face în limita locurilor aprobate, în ordinea descrescătoare a punctajului notei obţinute. Nota minimă necesară pentru admitere este nota 5.00. În cazul în care pentru ultimul loc disponibil există mai mulţi candidaţi care au aceeaşi medie finală, departajarea se va face după media obţinută la programul de licenţă.

Tematica proba scrisa

1. Metode cromatografice de analiza (HPLC, GC, CSS). Principii teoretice. Echipamente. Aplicatii.

2. Metode electroforetice de analiza. Principii teoretice. Echipamente. Aplicatii.

3. Metode specrale UV-VIS, IR. Principii teoretice. Echipamente.Aplicatii.

4. Spectrometria de masa. Principii teoretice. Echipamente. Aplicatii.

Bibliografie

1.     Bojiţă M., Roman L., Sandulescu R., Oprean R - Analiza si controlul medicamentelor. Vol.1 Bazele teoretice si practice, Ed. Intelcredo, Deva, 2002 

2.     Bojiţă M., Roman L., Sandulescu R., Oprean R. -Analiza si controlul medicamentelor. Vol.2 Metode instrumentale in analiza si controlul medicamentelor, Ed. Intelcredo, Deva, 2003.

3.     Muntean D.L., Bojita M. – Controlul Medicamentelor, Metode spectrale, cromatografice, si electroforetice de analiza, Ed.Medicala Universitara ,,Iuliu Hatieganu”, 2004.

4.     Imre S., Muntean D.L : Principii ale analizei medicamentului, Editura University Press, Târgu Mureş, 2006.

5.     ***Farmacopeea Romana, ediţia a X-a, Ed. Medicală Bucureşti, 1993;

6.     ***Farmacopeea Europeană, ediția 8.7, online