Masterat - Nutriţia şi calitatea vieţii

1. Director de program: Prof. Dr. DOINA MIERE ()
2. Durata: 2 ani (4 semestre), 120 credite ECTS
3. Forma de organizare: cu frecvenţă
4. Număr locuri disponibile: 30 (10 locuri buget, 20 locuri taxă)
5. Limba de predare: limba română

6. Adresabilitate

Programul de master Nutriția și Calitatea Vieții (4 semestre, 120 credite) reprezintă a doua etapă de studii universitare în sistemul Bologna, având rol de aprofundare și formare profesională pentru nutriționiști și dieteticieni. Așadar, Programul de master Nutriția și Calitatea Vieții se adresează în special formării continue a nutriționiștilor și dieteticienilor, dar și a altor specialiști din domeniul sănătății (medici, farmaciști, asistenți medicali, kinetoterapeuti etc) și din domenii conexe (chimiști, biologi etc) care aduc valoare profesiei de bază prin cunoștințe avansate de nutriție, stil de viață și calitatea vieții.

La examenul de admitere pot participa, conform legii:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă în baza Legii nr. 288/2004;
b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor de licenţă de lungă durată obţinute în baza Legii nr. 84/1995.

7. Descriere, misiune și obiective

În ultimii ani, activităţile specifice nutriţiei şi dieteticii au dovedit o însemnătate ridicată, atât calitativ, cât şi cantitativ, populaţia din toate categoriile sociale acordând un interes deosebit alimentaţiei, în general, şi alimentului, în special. Promovarea prin toate mijloacele de comunicare a ideii unui stil de viaţă sănătos şi a unei alimentaţii echilibrate, a dus, pe de altă parte, şi la apariţia unui volum ridicat de informaţii, uneori dezorganizate sau fragmentate. Astfel, un argument pentru utilitatea formării de specialişti în domeniul nutriţiei şi dieteticii este instruirea unor profesionişti capabili să furnizeze informaţii de specialitate de calitate, în mod raţional, pertinente şi având la bază dovezi ştiinţifice.

Masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii are ca principală misiune atingerea obiectivelor de formare profesională ale specialistului în nutriție și stil de viață, prin studii medicale aprofundate în domeniul nutriției umane, în măsură să asigure formarea de absolvenți competitivi.

Obiectivul principal al acestui masterat este completarea cunoștințelor în arii specifice nutriției, dieteticii și stilului de viață și pregătirea avansată teoretică și practică a dieteticienilor licențiați pentru a deprinde cunoștințe și abilități care să le permită să ofere servicii de nutriție bazate pe evidențe științifice. Totodată, acest masterat își propune să ofere o pregătire avansată și altor specialiști din domeniul sănătății care întâlnesc tot mai des nevoia unor cunoștințe avizate de nutriție, dietetică și stil de viață în practicarea profesiei lor de bază.

Masteratul Nutriţia şi Calitatea Vieţii îşi propune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti care în funcție de pregătirea lor de bază, să fie capabili:

Pentru dieteticieni:
● să asigure consilierea nutriţională a pacienţilor în diverse situaţii fiziologice sau patologice şi să elaboreze programe individualizate de alimentaţie a acestora
● să identifice probleme generate de erori de alimentaţie în acord cu principiile unei alimentații sănătoase
● să implementeze și să desfăşoare activități educaţionale pentru promovarea unui stil de viață sănătos
● să se implice în procedurile de asigurarea a calităţii alimentului în unitățile de alimentație publică
● să realizeze analiza alimentelor, testarea de alimente noi şi suplimente alimentare prin tehnologii avansate
● să elaboreze planuri şi strategii nutriţionale pentru diverse categorii de populaţie (pe categorii de vârstă, zone geografice – ex. zone geografice defavorizate)
● să ofere recomandări cu privire la prepararea dietetică a alimentelor
● să interpreteze date științifice din domeniul nutriției și dieteticii
● să desfășoare activități de cercetare și dezvoltare în domeniul nutriției și dieteticii

Pentru alte profesii din domeniul medical:
● să asigure consilierea nutriţională a pacienţilor în concordanță cu starea de sănătate și alte forme terapeutice pe care le urmează, în condițiile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază;
● să asigure consilierea pacienților pentru o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, în condițiile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază
● să implementeze și să desfăşoare activități educaţionale pentru promovarea unui stil de viață sănătos
● să se implice în procedurile de asigurarea a calităţii alimentului în unitățile de alimentație publica
● să realizeze analiza alimentelor, testarea de alimente şi suplimente alimentare prin tehnologii avansate
● să ofere recomandări cu privire la prepararea dietetică a alimentelor
● să interpreteze date științifice din domeniul nutriției dieteticii și stilului de viață și să desfășoare activități de cercetare și dezvoltare în domeniul nutriției, dieteticii și stilului de viață.

8. Planul de învățământ cuprinde următoarele discipline:

Anul 1, semestrul 1:

Baze moleculare ale nutriției    5 credite
Biotehnologii alimentare    6 credite
Consiliere nutrițională și comunicare cu pacientul în practica dietetică    5 credite
Fiziologia și fiziopatologia nutriţiei    6 credite
Noţiuni de nutriţie comparată    4 credite
Suplimente alimentare si alimente funcționale    4 credite

 

Anul 1, semestrul 2:

Fiziologia și fiziopatologia nutriţiei    6 credite
Gastrotehnie – prepararea dietetică a alimentelor    4 credite
Metodologia cercetării ştiinţifice pentru știintele de sănătate    6 credite
Nutriție de precizie    4 credite
Siguranţă şi securitate alimentară    6 credite
Tehnici avansate în analiza alimentelor    4 credite

 

Anul 2, semestrul 1:

Aplicații în diseminarea rezultatelor științifice    5 credite
Interacţiuni aliment – medicament    5 credite
Noi abordări în managementul serviciilor de nutriție    4 credite
Noțiuni aprofundate de nutriţie sportivă    5 credite
Nutriţie comunitară aplicată    6 credite
Nutriţia pacientului critic    5 credite

 

Anul 2, semestrul 2:

Etică și integritate academică 4 credite
Nutriţia pentru pacienţii spitalizaţi 6 credite
Nutriţie şi stil de viaţă 5 credite
Psihopedagogie 6 credite
Stagiu practic în nutriție, dietetică și gastrotehnie 4 credite
Stagiu practic de specialitate 5 credite
Elaborarea lucrării de disertaţie   10 credite suplimentare

 

Disciplinele incluse în planul de învățământ au fost stabilite în conformitate cu recomandările europene și naționale, dar și ca urmare a discuțiilor cu reprezentanți ai pieței muncii din domeniu. Astfel, parcurgerea programului de studii de masterat Nutriția și Calitatea Vieții conduce la dobândirea următoarelor competenţe profesionale și transversale:

Competențe de specialitate:
● Cunoașterea aprofundată a noțiunilor teoretice, metodologice și practice de nutriție, stil de viață și calitatea vieții pentru aplicarea acestora în consilierea nutriţională a pacienţilor în diverse situaţii fiziologice sau patologice în condițiile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază.
● Analiza și interpretarea factorilor care influențează starea de sănătate, stilul de viață și calitatea vieții. Identificarea unor probleme generate de erori de alimentaţie în acord cu principiile unei alimentații sănătoase.
● Utilizarea noțiunilor de nutriție comunitară pentru promovarea alimentației sănătoase în colectivități. Implementarea și desfășurarea de activități educaţionale pentru promovarea unui stil de viață sănătos.
● Integrarea cunoștințelor de specialitate și a principiilor științifice în scopul dezvoltării/inovării de noi produse alimentare cu destinație dietetică specială.
● Dobândirea capacității de a concepe recomandări cu privire la metodele dietetice de preparare culinară și la efectele procesării alimentelor în vederea satisfacerii nevoilor nutriționale specifice fiecărei categorii de persoane.
● Înţelegerea importanței recomandărilor de modificare a obiceiurilor de preparare culinară a alimentelor în scopul menţinerii sau ameliorării stării de sănătate.
● Cunoașterea noțiunilor generale despre tabloul clinic, paraclinic şi despre principiile de terapie și a interacţiunilor specifice aliment-medicament în principalele grupe de afecţiuni și aplicarea acestora în condițile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază.
● Elaborarea de proiecte de cercetare multidisciplinare inovative în domeniul nutriției, stilului de viață și calității vieții. Cunoașterea principalelor forme de diseminare a rezultatelor cercetărilor din domeniul medical.
● Capacitatea de a elabora materiale științifice cu scopul de a valorifica propriile cercetări, pe baza cunoștințelor tehnice dobândite. Dobândirea de cunoștințe avansate privind modul de prezentare al materialelor cu caracter științific cel mai des folosite (poster, prezentare orală, articol științific).

Compentențe transversale:
● Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite.
● Realizarea de proiecte în echipă, executând cu responsabilitate sarcini specifice într-o echipă multidisciplinară în vederea demonstrării capacități de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specific.
● Elaborarea, tehnoreactarea și susținerea în limba română și într-o limbă de circulație internaționale de lucrări de specialitate pe teme actuale în domeniu, utilizând diverse surse şi instrumente electronice de informare și documentare.
● Dobândirea autonomiei, responsabilității și capacități de a se forma pe tot parcursul vieţii.
● Capacitatea de descriere şi raportare clară şi concisă, verbal şi scris, a indicaţiilor, activităţilor şi rezultatelor din domeniu.
● Valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în activităţile ştiinţifice.
● Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.).

9. Calificare și oportunități de carieră

După absolvire și promovarea examenului de finalizare a studiilor se obține calificarea de SPECIALIST ÎN NUTRIȚIE ȘI STIL DE VIAȚĂ, cu titlul de master (nivel 7 - CNC și nivel 7 - CEC), iar pe piața muncii pot fi practicate următoarele ocupații:
● Consultant nutriționist (cod COR: 226504).

Absolventul programului de masterat Nutriția și Calitatea Vieții va folosi cunoștințele și competențele acumulate în cadrul profesiei curente, în condițiile și limitele stabilite de normele legale speciale care reglementează profesia de bază.

10. Desfăşurarea admiterii

Recrutarea studenţilor se realizează prin examen de admitere, înscrierea la concursul de admitere bazându-se pe diploma care atestă studiile universitare de licenţă şi/sau studiile de masterat anterioare.

La examenul de admitere pot participa, conform legii:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă în baza Legii nr. 288/2004;
b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor de licenţă de lungă durată obţinute în baza Legii nr. 84/1995.

Selecţia candidaţilor înscrişi la admitere se va realiza prin examen sub formă de întrebări cu răspunsuri multiple (grilă). Ierarhizarea studenţilor se realizează în ordinea mediei obţinute, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci), iar departajarea candidaţilor de pe ultimul loc, dacă au medii egale, se face în funcţie de media obţinută la examenul de licenţă.

Data: 29 septembrie 2020, ora 10:00
Locație: urmează a fi decisă și comunicată pe site în funcție de situația epidemiologică, în contextul de prevenire a răspândirii COVID-19

11. Tematica și bibliografia examenului de admitere

Tematica admiterii are în vedere aducerea la un nivel minimal de compatibilitate a cunoştinţelor diferiţilor absolvenţi de studii universitare ce se pot înscrie la acest masterat. Tematica pentru concursul de admitere este următoarea:
1. Necesarul energetic şi de principii nutritive a organismului uman. (1)
2. Rolul biologic al principiilor nutritive din alimente. (1)
3. Compoziția și valoarea nutritivă a alimentelor. (2)

Bibliografia pentru admitere:
(1). N. Hâncu, G. Roman, I.A. Vereșiu. Diabetul zaharat, Nutriția și Bolile metabolice, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 2010
(2). Claudiu Serafrinceanu. Nutriție clinică umană. Manual pentru studenți și rezidenți. Editura Medicală: București, 2012.