Intrebări frecvente

Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este într-o continuă actualizare


Ce discipline se studiază la Facultatea de Medicină?
Cum se motivează absențele?
Cum se recuperează absențele?
Câte credite trebuie să acumulez pentru a promova in anul următor?
Cine este secretara mea de an?
Cum se face trecerea de la taxa la buget?
Cum pot sa ma programez în audiență la decan sau prodecan?
Se pot echivala cursurile studiate în cadrul unei mobilități ERASMUS?
Cum se completează și unde se predă caietul de abilități practice?
Care este oferta de cursuri opționale pentru anul universitar următor?
Care sunt condiţiile preliminare de promovare a examenelor la Facultatea de Medicină?
Este posibil ca manoperele din practica de vară să fie consemnate în caietul de abilităţi practice?
Ce este ARACIS?

 

Informații pentru studenți referitoare la infecția cu virusul Sars-Cov-2

 

Ce discipline se studiază la Facultatea de Medicină?

Disciplinele care se studiază în fiecare an se regăsesc în Planul de învățământ. Planul de învățămînt este un document specific fiecărei specializări ce poate fi vizualizat accesând acestă legătură.

Cum se motivează absențele?

Motivarea absenţelor înregistrate la discipline se face de către conducerea facultăţii, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale înregistrată la secretariatul facultăţii. Aceste acte trebuie depuse la decanat în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la reluarea activităţii didactice de către student. Motivările nedepuse la decanat în timpul sus menţionat nu sunt luate în considerare, iar absenţele aferente sunt considerate nemotivate. Pentru motivarea absenţelor medicale care însumează mai mult de 14 zile consecutive este necesară prezentarea unui bilet de ieşire din spital sau a unei adeverinţe vizată de un şef de sectie spitalicească. Motivările medicale eliberate de alte instituţii decât Cabinetul medical al U.M.F. sunt vizate de către Cabinetul medical U.M.F înainte de depunerea la decanat. Pe baza actelor justificative, decanatul va elibera o adeverință ce va servi la motivarea absențelor la discipline.
Atenție! Un student are voie să recupereze la o disciplină până la 20% din activităţile didactice practice. Absenţele într-un cuantum mai mare de 20% din activităţile practice impun reluarea în întregime a studiilor la materia în cauză.

Cum se recuperează absențele?

Toate absențele la lucrările practice și stagiile clinice trebuie recuperate. Recuperarea se face în timpul perioadei de activitate didactică și nu în timpul sesiunii sau a vacanțelor. Pentru a recupera o absență, studentul se poate prezenta fie cu o altă grupă care face lucrarea respectivă – dacă este posibil, cu acceptul cadrului didactic – fie în timpul ședințelor de recuperare organizate de către discipline. Pentru stagiile clinice, recuperarea absențelor poate fi făcută și în timpul gărzilor, cu acceptul cadrului didactic titular de curs. Pentru ședințele de recuperări studentul va plăti o taxă în valoare de 9 lei / oră. Absențele de la cursuri nu se pot recupera. 

Câte credite trebuie să acumulez pentru a promova in anul următor?

Numărul minim de credere necesare pentru a promova în anul următor este de 50.

Cine este secretara mea de an?

Aflați acest lucru accesând acestă legătură.

Cum se face trecerea de la taxa la buget ?

În Universitate se aplică repartizarea anuală a locurilor bugetate în funcţie de performanţa profesională a studenţilor în procesul didactic. Repartizarea se referă la toate locurile bugetate ale fiecărui an de studii, în funcţie de numărul de locuri bugetate aprobate de Senat şi finanţate. Pentru un an de studiu, locurile bugetate sunt tratate unitar, fără defalcări pe serii. Numărul de locuri bugetate este anunţat, anual, de către Decanatul fiecărei facultăţi, cu cel putin 90 de zile înainte de momentul desfăşurării repartiţiei. Standardul de performanţă utilizat pentru repartizarea locurilor bugetate într-un an universitar este situaţia şcolară a studenţilor la sfârşitul sesiunii reexaminare I a anului universitar precedent. Media luată în considerare pentru repartizarea locurilor bugetate este media aritmetică între media ponderată a notelor studentului şi media aritmetică a acestora, calculate pentru anul universitar căruia îi este aferentă sesiunea reexaminare I. În ambele tipuri de medii (ponderată şi aritmetică a notelor) examenele nepromovate, indiferent de notele obţinute, sunt cotate cu 0 (zero). Practica de vară nu este luată în calcul pentru repartizarea locurilor bugetate. În calculul mediei ponderate se reduc, în mod corespunzător, numarul total de credite folosit pentru calculare. Clasificarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, începând cu studenţii integralişti, fără credite restante din anii precedenţi anului pentru care s-a calculat media de repartizare . În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare sunt, în ordine: media ponderată şi media aritmetică a notelor. Pentru mai multe detalii, consultați Regulamentul de desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de licență – capitolul XIV

Cum pot sa ma programez în audiență la decan sau prodecan?

Se completează un formular tip care se găsește și la Decanatul Facultății de Medicină și se lasă la registratură. Data și ora audienței vă vor fi comunicate telefonic.

Se pot echivala cursurile studiate în cadrul unei mobilități ERASMUS?

Disciplinele studiate la o universitate parteneră, în cadrul schimburilor studențești ERASMUS, pot fi echivalate, conform regulamentelor universității noastre, dacă numărul de credite alocat de universitatea parteneră acelei discipline, numarul de ore și programa analitică acoperă în proporție de cel puțin 70 % numărul de credite, numarul de ore și programa acelei discipline la facultatea noastră. Este posibil ca un anumit subiect să fie studiat la universitatea parteneră la o altă disciplină decât în facultatea noastră, dar, și în această situație, va fi recunoscut la noi. De exemplu, la unele universități Neurologia pediatrică se studiază în cadrul pediatriei - la noi va fi recunoscută în cadrul disciplinei complexe Neuroștiințe.
Este foarte important de știut că, pentru promovarea în anul superior, studentul trebuie sa acumuleze un minim de 45 credite aferente disciplinelor studiate în anul respectiv în facultatea noastră, indiferent dacă acele discipline au fost promovate la noi sau la o universitate parteneră.

Cum se completează și unde se predă caietul de abilități practice?

Accesați această legătură pentru a afla detalii.

Care sunt condiţiile preliminare de promovare a examenelor la Facultatea de Medicină?

Accesaţi această legătură pentru a afla răspunsul.

 

Este posibil ca manoperele din practica de vară să fie consemnate în caietul de abilităţi practice?

Da, dar sa fie contrasemnate de tutore.

Ce este ARACIS?

ARACIS - Agenția Română de asigurare a calității în învățământul superior este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri si cheltuieli. Agenția nu este supusă ingerințelor politice sau de orice alt fel.
Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România cu scopul de:
• a testa, pe baza standardele de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor;
• a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior;
• a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației;
• a propune Ministerului Educației Cercetării și Inovării strategii și politici de permanentă ameliorare a calității

MED