Rezidențiat - cetățeni din țări terțe UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia pentru înscrierea la studii de rezidențiat a cetăţenilor străini din state terţe UE pentru anul 2024

Prezenta metodologie stabilește criteriile generale de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat și are la bază următoarele acte normative:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 3473/17.03.2017, privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018;
 • Ordonanţa nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • Carta Universității;
 • Regulamentul de organizare a studiilor de specializare prin rezidențiat al universității;
 • Hotărârile CA și/sau Senat privind admiterea la studii de rezidențiat pentru cetățenii din state terțe UE;
 • Anexa Taxe valabilă pentru anul universitar 2023-2024 la UMF Cluj-Napoca.

Art. 1 Prevederi generale

Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației și Ministerul Sănătății cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Numărul de locuri de pregătire se stabilește de către coordonatorii de rezidențiat pentru fiecare specialitate. În situația în care numărul cererilor depășește numărul locurilor de pregătire, coordonatorul de rezidențiat va forma o comisie la nivelul disciplinei, care va face o selecție a cererilor în baza unor criterii stabilite de comisie și anunțate candidaților (media obținută la examenul de licență, notele obținute la materiile relevante pentru specializarea la care solicită înscrierea, CV, interviu, etc.).

Specializarea în România se face doar in limba română şi se derulează pe perioade între 3 şi 6 ani, potrivit Nomenclatorului specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală. Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România.

Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului, în sesiune comună cu cetăţenii români (de 2 ori pe an, primăvara și toamna). Prin promovarea examenului de specialitate se obţine certificatul de medic specialist.

Cetăţenii străini din state terţe UE cu diplome de absolvire în străinătate sunt înscrişi în învăţământul postuniversitar de rezidențiat doar după absolvirea anului pregătitor de limba română. Lista instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, se găsește pe site-ul Ministerului Educației ( www.edu.ro ).

Pregătirea în rezidențiat începe la 1 ianuarie 2024.

Taxa de studii este de 7000 euro/an.

Art. 2 Dosarul de candidatură

Dosarele de aplicație se depun personal la Departamentul Studenți Internaționali, str. Gh. Marinescu nr. 23 parter, camera 1, în perioada 03-19 octombrie 2023.

Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:

 • Cererea prin care se solicită admiterea la studii postuniversitare de rezidențiat, cu aprobarea prealabilă a coordonatorului de rezidențiat și a prorectorului responsabil, Anexa nr. 1. Lista programelor de studii postuniversitare și a coordonatorilor de rezidențiat se găsește pe site-ul universității, www.umfcluj.ro .
 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile, un exemplar, Anexa nr. 2 (trilingvă).
 • Diploma de bacalaureat - copie şi traducere legalizată, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
 • Diploma de licență/Adeverință de licență pentru promoția ultimului an, eliberată de o instituție de învățământ superior din România - copie legalizată a acesteia.
  Dacă documentul original este eliberat de instituții de învățământ superior din alte state - copie şi traducere legalizată, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă.
 • Foaia matricolă (supliment la diplomă) eliberată de o instituție de învățământ superior din România - copie legalizată a acesteia.
  Dacă documentul original este eliberat de instituții de învățământ superior din alte state - copie şi traducere legalizată, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă.
 • Certificatul de naștere - copie şi traducere legalizată.
 • Documentul care atestă domiciliul stabil în străinătate – copie simplă.
 • Pașaport NON-UE, paginile 1,2,3,4. Pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 9 luni de la data depunerii dosarului – copie simplă.
 • Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie – copie simplă.
 • Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română**/Certificatul de competenţă lingvistică/Rezultatul testului de cunoştinţe lingvistice pentru cetăţenii străini, absolvenţi cu diplomă de licenţă, în profil medico-farmaceutic uman, obţinută la programele de studii cu predare în limbi străine, în România – copie simplă.
 • 4 fotografii mărimea ¾ cm.

*Fotocopiile după actele de studii și actul de naștere eliberate de state terţe UE trebuie vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada României din ţara emitentă sau autentificate cu Apostila de la Haga (după caz).

**La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul național din România.

Art. 3 Procedura de aplicație

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, prin Departamentul Studenți Internaționali, verifică dosarul și transmite documentele necesare Ministerului Educației – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene în vederea eliberării Scrisorii de acceptare la studii.

Departamentul Studenți Internaționali va înștiința candidații cu privire la eliberarea Scrisorilor de Acceptare la studii, demersurile necesare obținerii vizei de studii tip D, achitarea taxei de studii (7000 Euro/an) și înscrierea la universitate.

La înscriere, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original și copie, legalizate de autorităţile de resort din ţara emitentă. Documentele eliberate de instituții din state terțe UE trebuie vizate spre autentificare de către Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României din țara emitentă sau apostilate cu Apostila de la Haga. Documentele eliberate de instituții din state UE trebuie autentificate potrivit legislației în vigoare din țara de proveniență.

Anexa Taxe valabilă pentru anul universitar 2022-2023 la UMF Cluj-Napoca

 

 

 

Legături utile:
www.ms.ro
www.rezidentiat.ms.ro
www.edu.ro
www.dspcluj.ro